Online Dealer Awards

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Online Dealer Awards 2019. De verkiezing is eigendom van PowerKraut, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30262010 en wordt samen georganiseerd met Marktplaats (hierna: de Organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
3. Genomineerde: in Nederland gevestigde autodealer.
4. Organisatie: PowerKraut en Marktplaats
5. Website: https://www.onlinedealerawards.nl/

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing Online Dealer Awards voor autodealers als Genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

Deelname en stemmen is gratis

Deelname aan de verkiezing Online Dealer Awards voor autodealers is gratis voor zowel Genomineerden als voor Stemmers.

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem

Het is alleen mogelijk om te stemmen als je op het moment van uitbrengen 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld. De Stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De Stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de Organisatie of een van de partners van de verkiezing.

De website

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie.

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de Organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De Organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De Organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de Organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de Organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De Organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De Organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De Organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens Stemmer(s) of Genomineerde(n) gehouden zijn.

Nominaties

De Organisatie heeft voor deze verkiezing autodealers genomineerd. Een autodealer kan in een categorie worden genomineerd. De categorieën en indeling zijn opgesteld door Organisatie. Mocht een Genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de Organisatie. De Organisatie heeft te allen tijde het recht autodealer(s) zonder opgaaf van reden uit te sluiten van nominatie.

Stemprocedure

Er kan maximaal 1 keer via de Website een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

De Organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude, misbruik, oneerlijke praktijken of praktijken waar Organisatie zich niet mee verenigen, zonder opgaaf van redenen een Genomineerde aan de verkiezing te diskwalificeren, de deelname van een Genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen dan wel in het verleden verstrekte benoeming in te trekken.

Tijdens de stemprocedure kan aan Stemmers de keuze worden geboden om vrijwillig toestemming te geven aan Genomineerden, de Organisatie en/of partners van de verkiezing om Stemmers te benaderen danwel informatie te verstrekken. Je kunt hierbij zien om wat voor bedrijf/organisatie het gaat, het type informatie dat je ontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Het is niet verplicht om hiervoor toestemming te geven om een stem te kunnen uitbrengen.

De Organisatie, Genomineerden en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming Genomineerde(n) te allen tijde de mogelijkheid tot uitschrijving van de verkiezing te bieden. Hiervoor kan Genomineerde de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

Persoonsgegevens

De Organisatie respecteert de privacy van Stemmers. De Organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet is Stemmer gerechtigd de Organisatie met redelijke tussenpozen te verzoeken om aan te geven welke gegevens er over Stemmer bij de Organisatie bekend zijn. Stemmer kan Organisatie corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kan Stemmer indienen via info@onlinedealerawards.nl.

Aansprakelijkheid

De Organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de Website en/of het uitbrengen van een stem wordt door de Organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de Organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de Website.

Intellectueel eigendom

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de Website te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de Website door gebruikers van de Website worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De Organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de Website.

Slotbepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Initiatiefnemers

PowerKraut
Marktplaats